Projekty

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV - projekt je spolufinancován EU, plakát k projektu naleznete zde

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna. 
 
Plakát projektu najdete zde

Projekt Operační program Jan Amos Komenský - Šablony pro MŠ a ZŠ I
Naše škola se účastní od 1.1.2023 projektu JAK podpořený z OP VVV, r.č CZ.02.02.03/00/22_002/0004/0004763 pod názvem Sluníčko, plakát projektu naleznete zde

Projekt Učíme se společně - Šablony III
Naše škola od 1.3.2021 realizuje projekt podpořený z OP VVV, r.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019530.
Plakát projektu je zde: publicita_Učíme se společně

Naše škola je zapojena do projektu statutárního města Brna „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630.
Informace o projektu najdete zde: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/podpora-predskolniho-a-zakladniho-vzdelavani-ve-meste-brne/
Plakát projektu je zde:
Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Naše škola je zapojena do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II a informace o projektu, zde: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map-ii/ 
Plakát projektu je zde: MAP II_plakat   

Náš svět dětí, lidí, přírody a techniky 
Naše škola realizuje od 1. 1. 2020 projekt r.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011682, který je podpořený z OP VVV.
Plakát projektu je zde: publicita_ Náš svět dětí, lidí, přírody a techniky  

Naše škola byla vybrána Českou školní inspekcí k účasti v projektu Komplexní systém hodnocení - aktivita tvorby příkladů inspirativní praxe.
Tvorba bude probíhat od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.   

ROSTEME SPOLEČNĚ logolink_op_vvv_hor_barva_cz 
Informace jsou zde: nase-skola-realizuje-od-1-1-2017-projekt-rosteme-spolecne-ktery-je-podporeny-z-op-vvk.
Plakát projektu je zde: Plakát projektu Rosteme společně 
Pregraduální vzdělávání, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006952, Rozvoj procesu pregraduálního vzdělávání na PdF MU od 1. 3. 2018 - 30. 6. 2020 

Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání 
Popis projektu zde: popis-projektu-ppvpv

 Společenství praxe  

Projekt Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pregramotností v předškolním a základním vzdělávání: Podpora práce učitelů (PPUČ) Garant: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro DVPP, Praha Učitelé naší školy se zapojili do projektu Podpora práce učitelů, který realizuje Národní ústav pro vzdělávání a je financovaný z Evropských fondů. Až do roku 2021 tak spoluvytváříme systém podpory rozvoje matematické, čtenářské, digitální gramotnosti a rozvoje informatického myšlení dětí. Podporujeme také otevřené vzdělávací zdroje. Přečtěte si více o tom, proč považujeme za důležité rozvíjet gramotnosti u dětí na stránce Gramotnosti.pro život, kterou sledují i naši učitelé. Čerpáme z ní nápady pro aktivity podporující učení, a proto k tomuto inspirativnímu čtení zveme i rodiče, další zájemce a učitele. Budeme rádi, když se o gramotnosti budete zajímat spolu s námi.

Infografika PPUČ

Pro více informací navštivte web www.rvp.cz/ppuc  Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně Od 1. ledna 2017  statutární město Brno realizuje tříletý projekt s názvem „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ v hodnotě téměř 70 000 000 Kč. Do projektu, jehož cílem je podpora předškolního vzdělávání, je zapojeno 137 mateřských škol zřizovaných městem/městskými částmi a dále 4 organizace, které v Brně provozují neformální předškolní kluby zejména pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí. Zapojené školy získají z projektu personální podporu v pozicích školních asistentů. Pedagogové mateřských škol a zapojených organizací se budou v rámci projektu vzdělávat v nových metodách pro práci s dětmi a v oblasti logopedické prevence. Logo projektu je zde: Billboard

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000092

Dlouhodobé záměry MAP si můžete přečíst zde: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně - Dlouhodobé priority do roku 2023.final
Naše škola získala značku školy otevřené rodičům

Naše škola získala značku školy otevřené rodičům "Rodiče vítáni".

PODPORA SOCIÁLNÍCH A EMOČNÍCH  DOVEDNOSTÍ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO  VĚKU

Mezinárodní projekt  realizuje SCHOLA EMPIRICA a je zacílen na rozvoj, implementaci a šíření inkluzivních vzdělávacích strategií k řešení potřeb předškolních dětí ze sociálně slabého či kulturně odlišného prostředí. Projekt je financován z programu Erasmus + Evropské komise, č. 2014-1-CZ01- KA201-001988.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE V ROCE 2015:  Kouzelný klíček aneb motivace pro cílený rozvoj řeči dítěte http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/vyhlaseni-prehledu-uspesnosti-projektu-v-rozvojovem-programu SPIRÁLA

Cílem projektu je zvýšit dovednosti tvořivých pedagogů MŠ potřebné ke skupinové i individuální podpoře učitelů a podpořit implementaci kurikulární reformy  v MŠ, a to posílením komplexní způsobilosti pedagogů k úspěšnému vykonávání jejich profese (oblast znalostí, dovedností, postojů, hodnot i osobnostních charakteristik). Posílení oblasti mentoringu na různých stupních vývoje a konstruktivisticky orientovaného vzdělávání rozvoje gramotností včetně vytvoření metodik k jejich úspěšnému šíření.

SPOLEČNĚ K INOVATIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem projektu je konstruktivisticky orientované vzdělávání se zaměřením na mezinárodní profesní standard Kompetentní učitel 21. století, který má jasně definovaný popis žádoucí kvality práce učitele v souladu s mezinárodními pedagogicko-didaktickými trendy.

ROZVOJEM OSOBNOSTNÍCH A PROFESNÍCH KOMPETENCÍ K VYŠŠÍ KVALITĚ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
Cíl projektu je již v samotném názvu. Garantem je Pedagogická fakulta MU. PODPORA SOCIÁLNÍHO A EMOČNÍHO VÝVOJE DĚTÍ Příprava mentorů v metodách podpory sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku. http://scholaempirica.org/wp-content//uploads/2014/09/Tiskov%C3%A1-zpr%C3%A1va-23-02-2015.pdf https://www.facebook.com/pages/Schola-Empirica/675462162548750?fref=photo ŠKOLKA NOVÉ GENERACE - PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PRO 21. STOLETÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ MŠ ZAMĚŘENÉ NA PRAKTICKOU REGIONÁLNÍ POLYTECHNICKOU VÝCHOVU: DÍTĚ A SVĚT ABECEDA Projekt na podporu výuky českého jazyka jako cizího jazyka pro děti - cizince.

Z dotačního programu MŠMT jsme získali finanční prostředky na "Podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2014". Naším záměrem je tvorba podmínek pro integraci dětí v naší mateřské škole a vytváření podpory pro jejich rozvoj jazykových dovedností a českého jazyka.

MENTORING

Projekt vzájemné a bezpečné podpory učitelů s cílem pomoci dosáhnout osobního maxima ve vzdělávání dětí i pedagogů.

Mentoring v mateřské škole:

Systémová podpora trvalého profesního rozvoje pedagogických pracovníků propojených pedagogickými fakultami se školami na Jiřžní Moravě - EDUCOLAND.

PILOTÁŽ PROFESNÍHO PORTFOLIA UČITELŮ

V rámci národního projektu Kariérní systém, který řeší podobu návrhu budoucího kariérního sytému pro pedagogy škol se zúčastníme tohoto projektu formou pilotáže připravovaného profesního portfolia pro pedagogy. Smyslem vedení portfolií je růst profesních dovedností a schopností učitelů.

Portfolio je otevřený prostor pro každého učitele a jeho práci na svém pedagogickém rozvoji. Poskytuje prostor pro cílenou sebereflexi, určení individuálních vzdělávacích potřeb, vzdělávání.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 
Získali jsme dotaci od MŠMT ve výši 100 000,-Kč na projekt Klíček pro jazýček. Náš projekt se umístil na 4. místě z 134 v pořadí úspěšnosti. Chceme efektivně rozvíjet řeč dětí a předcházet řečovým vadám vytvářením podmínek pro podporu přirozeného a správného vývoje dětské řeči, komunikativních kompetencí, čtenářské gramotnosti. Zaměříme se na kvalitu pedagogické diagnostiky v oblasti dětské řeči, zejména stanovení konkrétních závěrů pro individuální podporu dalšího rozvoje, volbu vhodných pedagogických přístupů, vytvoření organizačních podmínek a strukturovaného prostředí pro skupinové i individuální vzdělávání. Děti získají stimulaci a motivaci k verbálnímu projevu, který je odrazem mentální i sociální úrovně. Zde si můžete přečíst: Závěrečná-zpráva-z-projektu-logopedická-prevence-10.2.2014 

INFORMATORIUM ŠKOLY MATEŘSKÉ
Projekt byl zaměřený na rozvoj diagnostických a pedagogických dovedností pedagogů a podporuje individualizaci práce s dětmi v MŠ, vede pedagoga k tomu, aby jeho vzdělávací činnost vycházela z pedagogické analýzy, z pozorování a uvědomění si individuálních potřeb a zájmů dítěte, ze znalosti jeho aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace a pravidelného sledování jeho rozvojových i vzdělávacích pokroků. Využití metody z projektu Dívej se, naslouchej a říkej aneb vidotrénink interakcí DVD ke spuštění zde: http://www.youtube.com/watch?v=w98zB-ES-ZQ

11_Závěrečná_zpráva_zprojektu_IŠM_MŠ_SLUNÍČKO_2013KLOKANŮV KUFR

komplexní metodika pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku Hlavním cílem projektu byla inovace a zavádění nových metod výuky, alternativních vzdělávacích programů spolu s metodami zaměřenými na individuální přístup a rovné příležitosti pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se ŠVP.

Prezentace ke spuštění zde: http://www.klokanuvkufr.cz/o-projektu/prezentace 

ZDRAVÁ ABECEDA je vzdělávací program podporující zdravý životní styl zaměřený na děti předškolního věku. Informace o projektu zde:  http://www.zdravaabeceda.cz/o-projektu.html 

MRKVIČKA
je dlouhodobým programem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina). Jeho realizace začala v roce 2007 a zahrnovala vytvoření sítě MŠ se zvýšeným zájmem o environmentální oblast na krajské, resp. celorepublikové úrovni, zmapování potřeb MŠ; dále poskytování informační a metodické pomoci MŠ v environmentální oblasti na základě zmapovaných potřeb; zprostředkování vzájemné výměny zkušeností pedagogických pracovníků se zpracováním a realizací environmentální oblasti Dítě a svět v rámci školních vzdělávacích programů.

http://www.pavucina-sev.cz/?idm=34

 http://www.lipka.cz/