Školní řád

Školní řád upravuje organizaci, provoz, řízení, partnerské vztahy a práva i povinnosti dětí, zákonných zástupců a zaměstnanců s přihlédnutím k místním podmínkám.

Obsah:

 1. Základní údaje
  • MŠ spolupracuje se zákonnými zástupci dětí s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.
 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole
  1. Práva a povinnosti dítěte
  2. Základní pravidla chování ve škole – třídní pravidla soužití
  3. Docházka dítěte do mateřské školy
  4. Práva a povinnosti rodičů, zákonných zástupců
  5. Plnění povinnosti předškolního vzdělávání (dále jen „povinné vzdělávání“)
  6. Informace o průběhu a výsledcích vzdělávání
 3. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
  1. Pravidla pro spolupráci s rodinou
  2. Práva a povinnosti zaměstnanců školy
  3. Práva a povinnosti učitelů mateřské školy
  4. Pravidla vztahů s dalšími důležitými partnery školy
 4. Provoz a vnitřní režim školy
  1. Přijímání, průběh a ukončování předškolního vzdělávání
  2. Provozní doba mateřské školy
   • Provozní doba MŠ je od 6:30 do 16:00.
   • Děti se v běžném dni schází do 8:00.       
   • Rodiče mohou děti přivádět a vyzvedávat si během celého dne po předběžné domluvě s učitelkou, aby byla pro dítě zajištěna strava a bezpečnost.
  3. Předávání dětí
  4. Postup mateřské školy v případě, že dítě nebude vyzvednuto včas
  5. Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy
  6. Stravování dětí
  7. Úplata za předškolní vzdělávání
  8. Odklad povinné školní docházky
  9. Kontakt s rodiči, zákonnými zástupci
 5. Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  1. Prevence šíření infekčních onemocnění - zdravotní stav dítěte
   • Do mateřské školy chodí děti pouze zdravé, bez příznaků onemocnění.
  2. Postup školy při výskytu akutních, infekčních onemocnění
  3. Předcházení úrazům, bezpečnostní pravidla a školní úrazy
  4. Informace o využívání školní zahrady, venkovních hracích ploch
  5. Podmínky bezpečnosti při akcích školy pro rodiče dětí
  6. Minimální standard bezpečnosti
  7. Prevence sociálně patologických jevů
  8. Ochrana před agresí a šikanou
 6. Podmínky pro zacházení s majetkem školy ze strany dětí
 7. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí
  1. Co by dítě, které začíná navštěvovat MŠ, mělo umět a znát
  2. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
  3. Výsledky vzdělávání – pedagogická diagnostika
  4. Hodnocení výsledků vzdělávání
  5. Rozvoj kompetencí dítěte
  6. Ověřování dovedností dítěte v režimu Individuální vzdělávání
 8. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád
Celý dokument je zde: ŠKOLNÍ ŘÁD