Vzdělávací program

VYTVOŘENÍ PODMÍNEK je předpokladem kvalitního vzdělávání, které umožní dětem prožitkové učení. Dobře nastavené podmínky vytváří 80% vzdělávání, zbývajících 20% se realizuje prostřednictvím integrovaných bloků.

TŘÍDY

 jsou uspořádány do „tvořivých dílniček“ tak, aby vzdělávací nabídka uspokojovala potřeby dětí podle jejich převažujícího typu inteligence. Velikost tříd nám umožňuje vytvoření dostatečného prostoru pro pohyb dětí a vzájemné setkávání. Třídy a šatny dětí jsou barevně provázány tak, aby tvořily vzdělávací celek. Nábytek tříd je moderní, funkční a v množství, které odpovídá počtu dětí. Šatny dětí jsou vybaveny nábytkem, který vytváří předpoklady pro samostatnost dětí. Toalety organizačně umožňují zajistit dětem přiměřenou intimitu. Hračky a učební pomůcky jsou ve třídách v potřebném množství, odpovídají věkovému složení tříd. Hračky jsou dětem volně přístupné v rámci dohodnutých pravidel. V každé třídě jsou vzdělávací sety Lego-dacta, Logico, zobcové flétny, klávesové nástroje, pomůcky pro práci s keramikou. Škola má vlastní keramickou pec. Děti se svými výtvory podílí na výzdobě tříd, šaten a chodeb. Výzdoba tříd je v souladu s probíranými tématy. Uspořádání tříd umožňuje individuální i skupinové činnosti, je dostatečně variabilní.

ŽIVOTOSPRÁVA

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachovávána vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Skladba jídelníčku je pravidelně vyhodnocována „spotřebním košem“. Děti do jídla zásadně nenutíme, mají možnost výběru, volí si velikosti porce. Vedeme děti k samostatnosti při přípravě stravy a kulturním stravovacím návykům při stolování. Děti jsou záměrně vedeny k tomu, aby stolovaly v klidu, pohodě a stravu přijímaly jako dar (respekt a úcta k přírodním procesům i těm, co stravu připravili). Celý den je zajištěn pitný režim, který učitelky aktivně podporují.

DENNÍ ŘÁD v mateřské škole – stanovený režim dne a denní program je doporučená časová osa, aktuální realizace vychází z individuálních potřeb dětí a aktuálních akcí školy. Pobyt venku: Každodenně připravujeme pro děti nabídku pohybových činností. Realizujeme každodenní zdravotní cvičení. Respektujeme individuální potřeby odpočinku či spánku: potřeby dětí a požadavky rodičů. Minimální doba odpočinku v klidu na lůžku je ½ hod., následuje postupné vstávání, dětem je nabízen výběr klidových činností tak, aby nerušily děti, které odpočinek potřebují. Podpora zdravého životního stylu probíhá prostřednictvím vzoru učitelky, personálu, cílených aktivit. Bezpečné prostředí a pocit jistoty je to nejdůležitější, co děti potřebují. Všichni zaměstnanci školy se usilují vytvořit dětem prostředí důvěry a vzájemné spolupráce. Adaptace: Při zápisu jsou rodiče i děti seznamovány s prostředím školy, třídy i zaměstnanci. Při úvodní prezentaci nabízíme rodičům adaptační program, abychom dětem umožnili bezproblémový přechod z rodinného prostředí do MŠ. Věkově smíšené třídy umožňují nově přijatým dětem lepší podmínky pro adaptaci. Respektování přirozených dětských potřeb: Vycházíme z teorie uspokojování základních lidských potřeb dle Maslowa, uspokojování sociálních potřeb (Svoboda) a uspokojování potřeb dětí předškolního věku (Matějíček). Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Pravidla soužití: Osobní svoboda a volnost je respektována a současně jsou vytvořeny hranice, vyplývající z pravidel chování a norem, které jsou ve škole stanoveny. Děti se podílí na vytváření pravidel soužití. Graficky ztvárněná i slovně popsaná pravidla jsou ve třídě vyvěšena, slouží pro zpětnou vazbu. Naším cílem je, aby je děti přijaly za své, učily se je aktivně používat a využívat při případném řešení problému. Učitelky společně s dětmi vytváří limity a jasná pravidla chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. Komunikace: Péče o děti je podporující, počítáme s aktivní účastí dětí při všech činnostech. Snažíme se o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná a navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Vedeme děti, aby nejdříve samy hledaly řešení svých problémů. Pedagogický styl umožňuje každému dítěti maximální možnost spoluúčasti a samostatného rozhodování o způsobu, míře a náročnosti vzdělávání. Děti zbytečně neorganizujeme, pracujeme formou nabídky, dáváme možnost výběru. Plánování činností vychází z potřeb dětí, volíme témata dětem blízká, užitečná a srozumitelná. Vytváříme společné třídní myšlenkové mapy. Oceňujeme a podporujeme vše dobré. Podpora sociálního cítění, vytváření vzájemných pozitivních vztahů: Převažuje pozitivní hodnocení dětí, snažíme se důsledně využívat metody zpětné vazby v hodnocení dětí, podporujeme u dětí samostatnost a schopnost důvěřovat si. Pěstujeme „hladivé rituály“ a „metody dotyků“. U dětí rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou vedeny nenásilně a cílevědomě k prosociálnímu chování. Den v MŠ Denní řád je dle potřeb přizpůsobován měnícím se okolnostem, aktivitám i činnostem dětí. Organizace dne je doporučená časová osa a z hlediska zdraví dětí se řídí těmito zásadami:

 1.  rituál přijetí, těšení, loučení – hladící rituály
 2.  maximálně tříhodinové intervaly mezi podávanými jídly
 3.  každodenní zdravotně preventivní pohybové aktivity a logo-preventivní cvičení
 4. ranní společný kroužek
 5. minimálně dvouhodinový pobyt venku s ohledem na počasí a povětrnostní podmínky
 6. aktivní celodenní pitný režim
 7. odpolední odpočinek pro nespavé děti maximálně ½ hod. v klidném prostředí, tato doba umožňuje usnout těm dětem, které to potřebují
 8. denní program, jeho organizace a nabídka činností.

Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Vyváženě plánujeme nabídku spontánních i řízených aktivit, vycházíme z potřeb a zájmu děti a s ohledem na jejich vzdělávací potřeby a možnosti. Třídy jsou řešeny jako tvořivé dílničky, které vytváří prostor pro spontánní hry. Systém dílniček umožňuje dětem vlastní aktivitu, organizování a experimentování. Děti mají hry a pomůcky volně přístupné za předem dohodnutých pravidel. Podporujeme rozvíjení her citlivě volenou a obměňovanou nabídkou. Děti mají možnost hru přerušit nebo dokončit, dílo či výrobek uchovat, vystavit, podělit se o zážitky z procesu tvorby.

Rodiče vítáni

Spolupracujeme s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. Spolupracujeme s rodiči již od úvodní prezentace, nabízíme adaptační program. Rodiče se mohou zúčastnit programu s dítětem v MŠ a jsou vždy vítáni. Aktivně se podílí na přípravě, tvorbě i realizaci různých projektů, účastní se kulturních akcí, tvořivých dílen, besed apod. Pravidelně seznamujeme rodiče se všemi aktivitami školy a záměry třídních vzdělávacích programů, prezentujeme výsledky projektů, práce dětí. Práva rodičů jsou součástí Školního řádu. Rodiče mají právo kdykoli si vyžádat konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy a být informováni o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. Pravidelně pořádáme individuální konzultační hodiny, domlouváme se na společném postupu při výchově a vzdělávání dětí, nabízíme zajištění poradenského servisu k otázkám výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Zásadně nedáváme nevyžádané rady.

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

V naší mateřské škole jsou tři věkově smíšené třídy Sluníčka, Hvězdičky a Koťátka, zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Složení dětského kolektivu se zpravidla nemění. Za děti, které odchází do základní školy, jsou přijímány děti nové a tyto děti doplňují stávající dětský kolektiv. Děti do mateřské školy mohou být přijaty na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, a to v případě, že škola má volnou kapacitu a jsou splněny podmínky pro přijetí dítě k předškolnímu vzdělávání. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení dle platných předpisů. Termín zápisu do mateřské školy stanovuje škola po dohodě se zřizovatelem obvykle v únoru pro přijetí dítěte na následující školní rok. Děti do jednotlivých tříd jsou zařazovány tak, aby ve třídách byly přibližně stejně velké věkové skupiny a vyvážený poměr chlapců a dívek, podle možností zohledňujeme přání rodičů při výběru třídy, sourozence zařazujeme společně do třídy vždy.

Každá třída je osobitá svým materiálním vybavením, barevností, výzdobou, složením kolektivu dětí a osobností učitelek, jejich profesním zaměřením. V oblasti poskytování vzdělávání se všechny třídy řídí společnými zásadami:

 1. Věkově smíšené třídy významně přispívají k sociálnímu zrání dětí: novým dětem je usnadněn adaptační proces, přicházejí již do fungujícího kolektivu, starší děti jim poskytují přirozenou pomoc a vzory chování. Děti se učí být k sobě ohleduplné, učí se vzájemně naslouchat, minimalizují se projevy agrese. Starší děti jsou samostatnější, mají pocit odpovědnosti. Složení třídy podporuje tvořivou hru dětí, schopnosti kooperace, komunikace a sebereflexe.Třídy si připravují vlastní třídní vzdělávací program podle pravidel ve ŠVP.
 2. Ve všech třídách jsou vytvořeny Tvořivé dílničky se společnými základními organizačními pravidly.
 3. Každá třída má vlastní pravidla soužití, která jsou závazná pro všechny dospělé (děti se je učí postupně).
 4. Doplňkový program Zvoneček – pěvecký kroužek, zajišťujeme společně, dle schopností a zájmu dětí a rodičů.
 5. V každé třídě se samostatně realizují doplňkové programy Klíček - logopedická prevence, hra na zobcovou flétnu, tvoření z keramiky Celý školní vzdělávací program je zde: 211 ŠVP TVOŘIVÁ ŠKOLIČKA č.j. 80.2017 web
Vzdělávání