Informace k průběhu zápisu do MŠ pro školní rok 2024/2025:

ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI v termínu 13. 5. - 14. 5. 2024

Přihlášku je možné doručit do mateřské školy následujícími způsoby:

 • Osobní podání do MŠ doporučujeme s rezervací času v systému zapisdoms.brno.cz po vygenerování přihlášky. 
  •    13. 5. 2024 od 08:00 do 11:00 hodin 
  •    14. 5. 2024 od 08:00 do 10:00 hodin a od 14:00 do 16:00 hod.
 • poštou

INFORMACE K PŘÍLOHÁM ŽÁDOSTI:

 1. Přihláška - vyplněná žádost s originálním podpisem. Přihlášku si vyplníte s vytisknete v období od 15.4.2024 do 14.5.2024 zde: https://zapisdoms.brno.cz

 2. Kopie rodného listu. Kopii si vytiskněte, označte textem "Souhlasí s originálem" a podepište.

 3. Doložení řádného očkování dítěte, zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Nezasílejte kopie očkovacích průkazů!
 4. Místo trvalého pobytu dítěte: u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. V případě přijetí dítěte budou údaje  o trvalém pobytu ověřeny z občanského průkazu zákonného zástupce. Rodiče doloží čestné prohlášení o trvalém pobytu dítěte, případně kopii dokladu o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců.

 5. Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii

 6. V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádová - jsme spádovou školou pro ulice: Sedláčkova, Strnadova, Štefáčkova, Vlkova

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat ve čtvrtek 20.6.2024 od 16 hod.


Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8.2024 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání  dle § 34b školského zákona. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce dítěte řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, nejpozději do 31.5.2024

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání:

TVOŘIVÁ ŠKOLIČKA

Hlavní vzdělávací záměry vzdělávacího programu jsou seberealizace a tvořivost, komunikace a spolupráce, samostatnost a odpovědnost. Zaměřujeme se na osobnostní rozvoj každého dítěte, na rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností, nadání a zájmu dětí (keramika, hra na flétnu, pěvecké činnosti, logopedická prevence).

Škola je zapojena do vzdělávacích projektů, které jsou orientované na podporu rozvoje gramotností v předškolním vzdělávání. Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a zabezpečujeme odbornou praxi pro studentky předškolní pedagogiky.

Škola je příkladem dobré praxe v předškolním vzdělávání.

Provoz MŠ je od 6.30 hod do 16:30 hod.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou školského zákona.

Jde o zavedení povinného předškolního vzdělávání, nárokovost mladších dětí na přednostní umístění v mateřské škole a s tím související určení spádovosti školy.

Informace pro zákonné zástupce jsou zde: Informace o povinném předškolním vzdělávání - rodiče

Individuální vzdělávání:

Povinností mateřské školy je seznámit zákonného zástupce, který oznámil škole zahájení individuálního vzdělávání dle § 34b odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, s oblastmi, ve kterých má být dítě vzděláváno. Jsou to tyto dokumenty:

 1. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, odkaz je zde: https://www.msmt.cz/file/56051/
 2. Konkretizované očekávané výstupy, odkaz je zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/konkretizovane-ocekavane-vystupy-rvp-pv?highlightWords=konkretizovan%C3%A9+o%C4%8Dek%C3%A1van%C3%A9+v%C3%BDstupy;
 3. Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, odkaz je zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku?highlightWords=desatero;
 4. Školní vzdělávací program (ŠVP PV)

Zákonný zástupce dítěte, který písemně oznámil mateřské škole, že chce svoje dítě vzdělávat individuálně, přebírá plnou odpovědnost za jeho vzdělávání. Termín pro ověřování dosahování očekávaných výstupů je první pondělí v měsíci listopadu, náhradní termín je druhé pondělí v měsíci listopadu daného roku. Zákonnému zástupci ze školského zákona vyplývá povinnost zajistit účast dítěte  u ověření a právo být přítomen ověření.  

INFORMACE PRO RODIČE K POVINNÉMU PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2017

Informace jsou zde: Informační materiál z platformy č. 1 - 24. 1. 2017 barevné logo-1