Zápis dětí do MŠ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis do mateřských škol v městě Brně probíhá elektronicky, veškeré informace získáte na adrese, zde také sledujete aktuální informace: http://zapisdoms.brno.cz/

NOVÉ INFORMACE: V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 a na základě rozhodnutí MŠMT bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Doručení vyplněných přihlášek do mateřské školy, které rodiče získají prostřednictvím aplikace na www.zapisdoms.brno.cz, kde rovněž jsou pro rodiče zveřejněny vzory četných prohlášení:  

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání:

Příjem vyplněných přihlášek, které rodiče získají prostřednictvím aplikace na www.zapisdoms.brno.cz, bude probíhat v Mateřské škole SLUNÍČKO, Brno, Strnadova 13, p.o., včetně předání níže uvedených dokladů k zápisu:

4. 5. 2020 od 8:00 do 11:00 hodin
5. 5. 2020 od 13:00 do 16:00 hodin.

Poznámka: Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné jej ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, nejpozději do 5.5.2020.  

Doklady k zápisu:
 • Rodný list stačí odeslat formou prosté kopie dálkovým způsobem.
 • Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
 • Místo trvalého pobytu dítěte u nespádových dětí se ověří četným prohlášení rodiče.
 • Doložení řádného očkování dítěte - nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.
 • V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
 • V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelem/kou školy předloží ve lhůtě jenž ředitel/ka školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Brno, Hněvkovského 65.
 • Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!!!


Předškolák, který již navštěvuje naši mateřskou školu, nemusí jít znovu k zápisu! Rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky pro své dítě, nahlásí tuto skutečnost ředitelce školy do 31. 1. 2020. Dne 14. 4. 2020 v době od 16 do 17 hod si školu můžete prohlédnout a informovat se na to, co vás zajímá, seznámit se se vzdělávacím programem mateřské školy. ZRUŠENO! Informace Vám poskytne ředitelka školy, tel. 737 914 940

I. Fáze - Vydávání přihlášek (elektronicky: https://zapisdoms.brno.cz/)

1. dubna - 30. dubna 2020

II.Fáze - Sběr přihlášek: Postup je uveden výše, v úvodu článku.

4. 5. 2020 od 08:00 do 11:00 hodin 5. 5. 2018 od 13:00 do 16:00 hodin 

III. Fáze - Přijímací řízení

Od 11. května 2020

Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ. Informační a seznamovací schůzka pro rodiče nově přijatých dětí bude v úterý 16.6.2020 v 16:00 hod.  

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou školského zákona.

Jde o zavedení povinného předškolního vzdělávání, nárokovost mladších dětí na přednostní umístění v mateřské škole a s tím související určení spádovosti školy.

Informace pro zákonné zástupce jsou zde: Informace o povinném předškolním vzdělávání - rodiče

Individuální vzdělávání:

Povinností mateřské školy je seznámit zákonného zástupce, který oznámil škole zahájení individuálního vzdělávání dle § 34b odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, s oblastmi, ve kterých má být dítě vzděláváno. Jsou to tyto dokumenty:

 1. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, odkaz je zde: http://www.msmt.cz/file/45304/
 2. Konkretizované očekávané výstupy, odkaz je zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/konkretizovane-ocekavane-vystupy-rvp-pv?highlightWords=konkretizovan%C3%A9+o%C4%8Dek%C3%A1van%C3%A9+v%C3%BDstupy;
 3. Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, odkaz je zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku?highlightWords=desatero;
 4. Školní vzdělávací program (ŠVP PV)

Zákonný zástupce dítěte, který písemně oznámil mateřské škole, že chce svoje dítě vzdělávat individuálně, přebírá plnou odpovědnost za jeho vzdělávání. Termín pro ověřování dosahování očekávaných výstupů je první pondělí v měsíci listopadu, náhradní termín je druhé pondělí v měsíci listopadu daného roku. Zákonnému zástupci ze školského zákona vyplývá povinnost zajistit účast dítěte  u ověření a právo být přítomen ověření.  

INFORMACE PRO RODIČE K POVINNÉMU PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2017

Informace jsou zde: Informační materiál z platformy č. 1 - 24. 1. 2017 barevné logo-1