Zápis dětí do MŠ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zápis do mateřských škol v městě Brně probíhá elektronicky, veškeré informace získáte na adrese, zde také sledujete aktuální informace: http://zapisdoms.brno.cz/

Doručení vyplněných přihlášek do mateřské školy
, které rodiče získají prostřednictvím aplikace na www.zapisdoms.brno.cz

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby v termínu 3. 5. - 4. 5. 2023

ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

 • osobní podání do mateřské školy:
  •    3. 5. 2023 od 08:00 do 11:00 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin
  •    4. 5. 2023 od 08:00 do 10:00 hodin
 • do datové schránky školy (93wkzbp)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 • poštou

Doklady k zápisu:

INFORMACE K PŘÍLOHÁM ŽÁDOSTI:

 1. Přihláška- vyplněná žádost s originálním podpisem. Přihlášku si vyplníte s vytisknete v období od 1.4.2023 do 30.4.2023 zde: https://zapisdoms.brno.cz
 2. Kopie rodného listu. Kopii si vytiskněte, označte textem "Souhlasí s originálem" a podepiště.
 3. Doložení řádného očkování dítěte, zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Nezasílejte kopie očkovacích průkazů!
 4. Místo trvalého pobytudítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. V případě přijetí dítěte budou údaje  o trvalém pobytu ověřeny z občanského průkazu zákonného zástupce. Rodiče doloží četné prohlášení o trvalém pobytu dítěte, případně kopii dokladu od trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců.
 5. Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
 6. V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou). 
 7. Jsme spádovou školou pro ulice: Sedláčkova, Strnadova, Štefáčkova, Vlkova

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelem/kou školy předloží ve lhůtě jenž ředitel/ka školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Brno, Hněvkovského 65.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí bude připravena 20. června 2023 v 16 hod.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8.2023 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání  dle § 34b školského zákona. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce dítěte řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, nejpozději do 31.5.2023

Předškolák, který již navštěvuje naši mateřskou školu, nemusí jít znovu k zápisu! Rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky pro své dítě, nahlásí tuto skutečnost ředitelce školy do 30. 4. aktuálního školního roku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

   I. Fáze - Vydávání přihlášek (elektronicky: https://zapisdoms.brno.cz/)

   1. dubna - 30. dubna 2023

   II.Fáze - Sběr přihlášek: Postup je uveden výše, v úvodu článku.

   3. 5. 2023 od 08:00 do 11 hod. a od 14:00 do 16:00 hodin;  4. 5. 2023 od 08:00 do 10:00 hodin hodin 

   III. Fáze - Přijímací řízení

   Od 17. května 2023

   Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ. 

   Informace o povinném předškolním vzdělávání

   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou školského zákona.

   Jde o zavedení povinného předškolního vzdělávání, nárokovost mladších dětí na přednostní umístění v mateřské škole a s tím související určení spádovosti školy.

   Informace pro zákonné zástupce jsou zde: Informace o povinném předškolním vzdělávání - rodiče

   Individuální vzdělávání:

   Povinností mateřské školy je seznámit zákonného zástupce, který oznámil škole zahájení individuálního vzdělávání dle § 34b odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, s oblastmi, ve kterých má být dítě vzděláváno. Jsou to tyto dokumenty:

   1. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, odkaz je zde: https://www.msmt.cz/file/56051/
   2. Konkretizované očekávané výstupy, odkaz je zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/konkretizovane-ocekavane-vystupy-rvp-pv?highlightWords=konkretizovan%C3%A9+o%C4%8Dek%C3%A1van%C3%A9+v%C3%BDstupy;
   3. Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, odkaz je zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku?highlightWords=desatero;
   4. Školní vzdělávací program (ŠVP PV)

   Zákonný zástupce dítěte, který písemně oznámil mateřské škole, že chce svoje dítě vzdělávat individuálně, přebírá plnou odpovědnost za jeho vzdělávání. Termín pro ověřování dosahování očekávaných výstupů je první pondělí v měsíci listopadu, náhradní termín je druhé pondělí v měsíci listopadu daného roku. Zákonnému zástupci ze školského zákona vyplývá povinnost zajistit účast dítěte  u ověření a právo být přítomen ověření.  

   INFORMACE PRO RODIČE K POVINNÉMU PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2017

   Informace jsou zde: Informační materiál z platformy č. 1 - 24. 1. 2017 barevné logo-1