Vzdělávací obsah

Integrované bloky školního vzdělávacího programu jsou východiskem pro plánování třídních vzdělávacích programů:

Vzdělávacím záměrem učitelek je vytvořit nabídku a činnosti, které umožní dítěti rozvoj: 
  • k sobě a kamarádům, základním pravidlům a řádu v mateřské škole,
  • k věcem, místu, školce, městu, rodině, k tradicím,
  • ke slovům, řeči, myšlení, řešení problémů, bezpečí,
  • ke zdravé výživě, zdravému pohybu a vnitřní pohodě, 
  • k přírodě, ekologii.
Doplňkové programy:

  1. ČAROVÁNÍ S HLÍNOU – keramika Hlína je prostředkem k získání informací, pocitů a vjemů. Chceme vytvořit podmínky, aby se dítě mohlo vyjádřit originálním způsobem a rozvíjet svou zručnost. Program umožňuje dítěti TVOŘIT: přemýšlení – objevování – řešení – sebevyjádření – sebehodnocení.
  2. KLÍČEK – logopedická prevence Naším záměrem je rozvíjet řeč a předcházet řečovým vadám tím, že budeme podporovat dýchání, sluchové vnímání, pozornost, gymnastiku mluvidel, artikulační cvičení, správnou výslovnost a komunikační dovednosti.
  3. VESELÉ PÍSKÁNÍ – zdravé dýchání Naším záměrem je rozvíjet dýchání, soustředění, pozornost, myšlení, hudební schopnosti, dovednosti a vztah k hudbě.
  4. ZVONEČEK – pěvecký kroužek Naším záměrem je rozvíjet hudební schopnosti a dovednosti dětí, podporovat je v osobitém projevu, hře s hudebním materiálem. V pěveckém kroužku děti dostávají příležitost rozvíjet pěvecký hlas. Chceme děti rozezpívat a k tomu jim vytvořit podmínky pro realizaci systému hlasového, sluchového a rytmického výcviku.

Tradiční akce školy:
• vánoční rozjímání
• tvořivá dílna pro děti a rodiče
• karneval
• jarní putování
• olympiáda
• besídka pro rodiče
• rozloučení s předškoláky