Aktualita

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024

Informace k průběhu zápisu do MŠ pro školní rok 2023/2024

ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI v termínu 3. 5. - 4. 5. 2023

Přihlášku je možné doručit do mateřské školy následujícími způsoby:

 • osobní podání do MŠ
  •    3. 5. 2023 od 08:00 do 11:00 hodin a od 14:00 do 16:00 hod.
  •    4. 5. 2023 od 08:00 do 10:00 hodin
 • do datové schránky školy (93wkzbp)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 • poštou

INFORMACE K PŘÍLOHÁM ŽÁDOSTI:

 1. Přihláška - vyplněná žádost s originálním podpisem. Přihlášku si vyplníte a vytisknete v období od 1.4.2023 do 30.4.2023 zde: https://zapisdoms.brno.cz

 2. Kopie rodného listu. Kopii si vytiskněte, označte textem "Souhlasí s originálem" a podepište.

 3. Doložení řádného očkování dítěte, zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Nezasílejte kopie očkovacích průkazů!
 4. Místo trvalého pobytu dítěte: u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. V případě přijetí dítěte budou údaje  o trvalém pobytu ověřeny z občanského průkazu zákonného zástupce. Rodiče doloží čestné prohlášení o trvalém pobytu dítěte, případně kopii dokladu o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců.

 5. Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii

 6. V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádová).

 7. Jsme spádovou školou pro ulice: Sedláčkova, Strnadova, Štefáčkova, Vlkova.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat v úterý 20.6.2023 od 16 hod.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8.2023 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání  dle § 34b školského zákona. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce dítěte řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, nejpozději do 31.5.2023