Aktualita

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

Informace k průběhu zápisu do MŠ pro školní rok 2022/2023:

Oznamujeme, že v rámci přijetí zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace je termín pro zápis do mateřských škol u osob vysídlovaných z Ukrajiny od 24. 2. 2022 v důsledku vojenské invaze stanoven na období od 1. 6. do 15. 7. 2022. Konkrétní dny zápisu budou upřesněny.

ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI v termínu 2. 5. - 3. 5. 2022

Přihlášku je možné doručit do mateřské školy následujícími způsoby:

 • osobní podání do schránky školy, která je umístěná v areálu MŠ - na dveřích prostředního vchodu do budovy
  •    2. 5. 2022 od 06:30 do 16:00 hodin
  •    3. 5. 2022 od 08:00 do 10:00 hodin
 • do datové schránky školy (93wkzbp)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 • poštou

INFORMACE K PŘÍLOHÁM ŽÁDOSTI:

 1. Přihláška - vyplněná žádost s originálním podpisem. Přihlášku si vyplníte a vytisknete v období od 1.4.2022 do 30.4.2022 zde: https://zapisdoms.brno.cz
 2. Kopie rodného listu. Kopii si vytiskněte, označte textem "Souhlasí s originálem" a podepiště.
 3. Doložení řádného očkování dítěte, zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Nezasílejte kopie očkovacích průkazů!
 4. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. V případě přijetí dítěte budou údaje  o trvalém pobytu ověřeny z občanského průkazu zákonného zástupce. Rodiče doloží četné prohlášení o trvalém pobytu dítěte, případně kopii dokladu od trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců.
 5. Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii
 6. V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou). 
 7. Jsme spádovou školou pro ulice Sedláčkova, Strnadova, Štefáčkova, Vlkova

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí bude realizována v závislosti na epidemiologické situaci v měsíci červnu nebo srpnu.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8.2022 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání  dle § 34b školského zákona. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce dítěte řediteli školy současně s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, nejpozději do 31.5.2022.